Obchodné podmienky

Obchodné podmienky:

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu AudioShop.sk

Dagmar Kalmanová - Audio International Slovakia so sídlom Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, IČO: 33304475

1. Vymedzenie pojmov

 • predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu Audio.sk
 • kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Audio.sk
 • objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Kúpna zmluva vzniká na základe potvrdenia objednávky pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Minimálna hodnota objednávky v našom internetovom obchode je 0 €. Pri objednávke nad 990€ s DPH požadujeme zálohu na objednaný tovar vo výške 30% z celkovej sumy objednaného tovaru.

Objednávka s povinnosťou platby, označením spôsobu platby som si vedomý(á) povinnosti zaplatiť za objednaný tovar. Od 1.5.2014 je v platnosti zákon (102/2014 Z. z. § 4), ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Tel.: 045/ 532 5053
Mobil: 0905 34 34 64
E-mailaudio@audio.sk

3. Storno objednávky

a) Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu sídla  spoločnosti Audio International Slovakia, podaným telefonicky alebo e-mailom uvedeným nižšie, a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 5a, spoločnosť Audio International Slovakia si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom “na objednávku” aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny.

Objednaný tovar môžete stornovať:

Tel.: 045/ 532 5053
Mobil: 0905 34 34 64
E-mailaudio@audio.sk

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 14-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.
b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí,
 • v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho,
 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý,
 • tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe,
 • tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku.

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

5. Doprava a dodacie podmienky

Cena dopravného:

 • Prepravná spoločnosť QDL – 5 € s DPH
 • Osobný odber – Zdarma

Pri nákupe tovaru v celkovej hodnote nad 99 € s DPH dopravné ZDARMA.

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Obvyklý termín vybavenia objednávky je spravidla do 2 pracovných dní od jej potvrdenia.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie a záručný list.

6. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzkovateľa internetového obchodu Audio.sk po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

8. Osobné údaje a ich ochrana

Informácie a poučenie o právach v zmysle §15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s §10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle Audio International Slovakia www.audioshop.sk. V súlade s §10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Audio International Slovakia so sídlom Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, IČO: 33304475 (ďalej len AIS) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope AIS na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope AIS, stačí svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na audio@audio.sk.

AIS si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope AIS, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.

Po zrušení registrácie v e-shope AIS a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je AIS povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním noviniek“ v Registračnom formulári a v súlade s §11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete AIS svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách emailom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu AIS prípadne emailom na audio@audio.sk.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s AIS ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Remax Courier Service, spol. s r. o..

Zákon číslo 122/2013 z.z. v znení neskorších predpisov

Súhlas s týmito obchodnými podmienkami je súhlasom dotknutej osoby v zmysle §11 zák. č. 122/2013 v znení neskorších predpisov a tento súhlas je udelený na účel zabezpečenia dopravy predmetu plnenia

9.Spôsoby platby

Pred prevzatím tovaru:

 • TatraPay – pre používateľov internet bankingu Tatra Banky, a.s. (Túto službu môžu využiť len klienti Tatra Banky, ktorí majú aktivovanú službu Internet banking. Dokončite objednávací proces a po potvrdení objednávky pokračujte v platobnom procese na zabezpečených stránkach Tatra Banky. Úspešnú realizáciu platby vám banka oznámi informačným oknom po potvrdení. Následne budete presmerovaný späť na stránky AudioShop.sk).
 • GP webPay – platba kreditnou kartou (platba pomocou kreditnej karty (VISA, MASTERCARD, AMEX, PAYPAL, DINERS CLUB).
 • Osobný odber – platbu uskutočníte vopred na jeden z našich bankových účtov – po pripisaní úhrady na náš účet si tovar môžete prevziať v sídle našej firmy po predchádzajúcom dohodnutí termínu.
 • Bankový prevod – platbu uskutočníte vopred na jeden z našich bankových účtov – po pripisaní úhrady na náš účet Vám bude tovar odoslaný (kuriérovy už neplatíte žiadne poplatky).

Pri prevzatí tovaru:

 • Dobierka – platbu uskutočníte v hotovosti pri prebraní tovaru pracovníkovi kuriérskej služby.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007Zz.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

11. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: audio@audio.sk.
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

V maloobchodnej cene je účtovaný recyklačny poplatok vo výške 0,29 Eur /kg