Reklamačný poriadok

1. ODOVZDANIE TOVARU

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Stručne prekonzultujte s našim zamestnancom, či nie je možné závadu odstrániť napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

Tovar prineste osobne alebo pošlite poštou na adresu:
Audio International Slovakia
Kimovská 36
960 01 Zvolen

Zabaľte ho do antistatického obalu a do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.

Pri reklamovanom tovare posielajte jeho príslušenstvo (CD média, manuály, káble) s výnimkou niektorých prípadov. Prípadné nejasnosti prosím konzultujte:
Telefonicky:
Tel.: 045/ 532 5053
Mobil: 0905 34 34 64, 0911 34 34 64
E-Mailom:
audio@audio.sk

2. PREVZATIE TOVARU A ZÁRUKA

Bezplatná záručná oprava porúch je poskytnutá, pokiaľ:

  • zariadenie je dodané na reklamáciu v pôvodných obaloch vrátane príslušenstva a dokumentácie spolu s dokladom o nákupe,
  • je s prístrojom zaslaný podrobný popis závady,
  • zariadenie nebolo vystavené cudziemu vplyvu, neboli porušené plomby, výr. číslo,
  • zariadenie nebolo používané iným spôsobom ako podľa návodu k obsluhe a poučenia pri nákupe,
  • sa nejedná o bežnú údržbu (inštalácia, programovanie a čistenie),
  • závada nebola spôsobená vonkajšími vplyvmi (znečistenie, búrka, prepätím siete),
  • výrobok nebol mechanicky poškodený.

Nepotvrdený, neúplný alebo prepisovaný záručný list je neplatný

K tovaru priložte kópiu faktúry s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje.

3. REKLAMÁCIA

Prípadú reklamáciu si uplatňujte u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

V prípade pozáručnej opravy sa obráťte priamo na autorizovaný servis:
Audio International Slovakia, Kimovská 36, 960 01 Zvolen, tel.: 0905 34 34 64

Dlžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená v dodacom alebo záručnom liste. V prípade mimozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy.

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 10-15 dní, maximálne 30dní) opravený, pripadne vymenený za iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu.

V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

4. STAV REKLAMÁCIE

Vyriešenie reklamácie zákazníkom oznamujeme e-mailom na Vami uvedený e-mail pri registrácii alebo telefonicky.

5. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO TOVARU

Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.

Prepravu opraveného/vymeneného tovaru (ktorý bol dňom prebratia obchodníkom v záručnej lehote) naspäť zabezpečuje obchodník na svoje náklady. V prípade daľších informácií sa obráťte na Vášho predajcu, prípadne priamo na výhradného zastúpcu pre Slovenskú republiku:

Audio International Slovakia
Kimovská 36
960 01 Zvolen

Tel./fax: 045/5325 053
Mobil: 0905 34 34 64
E-mail: audio@audio.sk
www.audio.sk